Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Vermis Biżuteria

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.Vermis Biżuteria to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie https://vermis.com.pl, prowadzonego przez spółkę Vermis Sp. z o.o. z siedzibą w Budach Głogowskich 590D, 36-060 Głogów Małopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2016. [KA.VIII NS-REJ.KRS/15677/18/47] pod numerem KRS 0000637691, posiadającą kapitał zakładowy na dzień 15 maja 2018 r. w wysokości 250 000,00 PLN. NIP: 6292476332, REGON: 365423226

2. Dane kontaktowe sklepu:

Sklep internetowy Vermis Biżuteria

Prowadzony  przez spółkę Vermis Sp. z o.o.

Budy Głogowskie 590D

36-060 Głogów Młp. 

 

3. adres poczty elektronicznej: shop.vermis@gmail.com

 

4. numer telefonu do sklepu: +48 577-526-850 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

5. Regulamin sklepu internetowego Vermis Bżuteria udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej vermis.com.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 

§ 2 Definicje

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

Vermis Biżuteria – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie vermis.com.pl, prowadzonego przez spółkę Vermis Sp. z o.o. z siedzibą w Budach Głogowskich 590D, 36-060 Głogów Młp. wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2016. [KA.VIII NS-REJ.KRS/15677/18/47] pod numerem KRS 0000637691, posiadającą kapitał zakładowy na dzień 15 maja 2018 r. w wysokości 250 000,00 PLN. NIP: 6292476332, REGON: 365423226

Sprzedawca – Vermis Biżuteria

Kupujący   – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie Vermis Biżuteria i złożyła zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie Vermis Biżuteria;

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

Konto – sekcja strony składająca się z adresu e-mail i hasła, która umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia i która zawiera informacje o Użytkowniku/Kupującym i historii zamówień (złożone zamówienia, faktury fiskalne). Użytkownik/Kupujący odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.

Ulubione – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi tworzenie List Towarów i Usług, które chce obserwować w celu dokonania ewentualnych zakupów, za pomocą oferowanej przez eMAG usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu informacji dotyczącej ulubionych produktów (informacji gdy cena produktu się obniży, bądź będzie on w ograniczonej ilości).

Lista – sekcja w Ulubionych, w której Kupujący/Użytkownik może dodawać Towary lub Usługi, które chce obserwować w celu potencjalnego zakupu i które może następnie usunąć lub dodać do koszyka zakupowego (“Mój koszyk”).

Mój koszyk – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi dodawanie Towarów lub Usług, które chce kupić w momencie dodania lub później; w przypadku, gdy Towary i Usługi nie zostaną zakupione w momencie dodania poprzez złożenie Zamówienia, Kupujący/Użytkownik skorzysta z oferowanej przez Sprzedawcę usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu od niego informacji dotyczącej produktów dodanych do koszyka.

Strona – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym vermis.com.pl

Towary – każdy produkt wymieniony na Stronie, w tym produkty wymienione w Zamówieniu, które mają zostać które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy.

Umowa – oznacza umowę na odległość zawartą między Sprzedawcą a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego.

Informacja handlowa – dowolny rodzaj wiadomości wysyłanej za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (takich jak: e-mail/ SMS/web push/ itp.) zawierającej informacje o produktach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o Towarach i Usługach dodanych do sekcji „Konto/Mój koszyk” lub do sekcji „Konto/ Ulubione”, a także inne informacje takie jak badania rynku i sondaże opinii.

Opinie, Komentarze, Pytania, Odpowiedzi – subiektywna forma wyrażenia odczuć dotyczących produktów dostępnych na stronie internetowej vermis.com.pl

Ocena – sposób wyrażenia stopnia zadowolenia Użytkownika/ Kupującego z produktu. Ocena jest wyrażona w postaci gwiazdek, a każdy Towar może otrzymać ocenę od jednej do pięciu gwiazdek. Wyrażony stopień zadowolenia będzie zawsze powiązany z opinią Użytkownika/Kupującego o Towarze.

 

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego Vermis Biżuteria

 

1. Do korzystania ze sklepu internetowego Vermis Biżuteria, w tym do przeglądania asortymentu sklepu Vermis Biżuteria oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

1.2 dostęp do poczty elektronicznej;

1.3 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

1.4 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

1.5 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

2. Kupujący/Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego Vermis Biżuteria w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej Vermis Biżuteria oraz osób trzecich. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Vermis Biżuteria, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego Vermis Biżuteria. Kupującego/Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. Kupujący/Użytkownik ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego Vermis Biżuteria dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Vermis Biżuteria. Świadczenie usług w ramach Konta na vermis.com.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Kupujący/użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Vermis Biżuteria dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: shop.vermis@gmail.com. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Vermis Biżuteria jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

4. W celu dokonania rejestracji w Vermis Biżuteria należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a Vermis Biżuteria, której przedmiotem są usługi świadczone przez Vermis Biżuteria na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

5. Rejestracja w sklepie internetowym vermis.com.pl umożliwia Użytkownikowi/Kupującemu: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika/Kupującego danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii/statusów zamówień; zarządzenie informacjami/powiadomieniami, które chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z otrzymywania informacji handlowych; dodawanie opinii o produktach oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.

 

6. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego Vermis Biżuteria nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Vermis Biżuteria możliwe jest wyłącznie poprzez zarejestrowanie się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu.

 

7. Użytkownik/Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu vermis.com.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:  rshop.vermis@gmaol.com, telefonicznie pod numerem telefonu: 663 992 688 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Vermis Biżuteria w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem z emag.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego/Użytkownika.

 

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

 

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Vermis Biżuteria wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 

2. Ceny towarów podane na stronie vermis.com.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej vermis.com.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 

3. Na każdy sprzedanyVermis Biżuteria produkt wystawiana jest paragon fiskalny VAT. paragon fiskalny VAT jest dostarczony wraz z towarem w przesyłce. 

4. Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt w Vermis Biżuteria, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

 

5. Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Vermis Biżuteria ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za produkt:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. Szczegóły dostępne w Sposoby i koszty dostawy. W wybranych przypadkach Vermis Biżuteria zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Vermis Biżuteria zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

 

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Vermis Biżuteria stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie Vermis Biżuteria składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

2. Po złożeniu zamówienia Kupujący/Konsument otrzymuje od Vermis Biżuteria automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem
o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Vermis Biżuteria dostępności produktu i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Kupującego po skompletowaniu zamówienia.

 

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym/Konsumentem a Vermis Biżuteria, Vermis Biżuteria potwierdzi Kupującemu/Konsumentowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego/Konsumenta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu/Konsumentowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

4. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym/Konsumentem a Vermis Biżuteria dotycząca zakupu danego produktu w Vermis Biżuteria ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Vermis Biżuteria jest adres dostawy wskazany przez Kupującego/Konsumenta.

 

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

 

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z Vermis Biżuteria firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem Vermis Biżuteria są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Kupujący ponosi koszty dostawy określone w zakładce koszty dostawy.

 

4. Czas dostawy produktów przez Vermis Biżuteria to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez Vermis Biżuteria uzależniony jest od dostępności danego produktu. Produkty mogą posiadać następujące statusy dostępności:

duża ilość – produkty w ilości 5 sztuki lub więcej znajdują się naszym magazynie, w przypadku wyboru przez Kupującego płatności z góry są wysyłane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania przez Vermis Biżuteria pełnej płatności za produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. PayU – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Kupującego/Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Vermis Biżuteria. 

średnia ilość – produkty znajdują się w naszym magazynie, jednak są to ostatnie sztuki/egzemplarze danego produktu. Produkty są wysyłane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania przez Vermis Biżuteria pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności tj. PayU – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania przez Kupującego/Konsumenta pełnej płatności. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 

 

5. W przypadku odbioru osobistego, realizacja zamówienia jest uzależniona od indywidualnych ustaleń Vermis Biżuteria z kupującym

 

6. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie vermis.com.pl w zakładce:

 

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

 

1. Wszystkie produkty dostępne w Vermis Biżuteria są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3. Vermis Biżuteria jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Vermis Biżuteria ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

4. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

4.1 w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: shop.vermis@gmail.com

 

4.2 pisemnie na adres Vermis Biżuteria podany w  § 1 ust 2. Regulaminu

 

5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

6. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Vermis Biżuteria w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

 

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Vermis Biżuteria zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

8. eMAG rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni eMAG nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 

9. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Vermis Biżuteria niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. 

 

§ 8  Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

 

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu na stronie emag.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym na stronie internetowej w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w Vermis Biżuteria.

 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Towary zwrócone jako uszkodzone nie będą podlegały zwrotowi należności za te produkty.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Vermis Biżuteria zwróci Konsumentowi otrzymane od niego płatności, jednakże bez kosztów dostarczenia rzeczy. Vermis Biżuteria dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatnościVermis Biżuteria dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. Vermis Biżuteria ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 11 Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi

 

1. Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi Opinie mogą być publikowane przez Użytkowników/Kupujących/Konsumentów w sekcjach “Pytania i odpowiedzi Klientów” oraz “Opinie”.

 

2. Informacje mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, przy czym powinny odnosić się wyłącznie do cech produktów.

 

3. Każdy Użytkownik/Kupujący/Konsument przy publikowaniu Opinii, Komentarza, Pytania lub Odpowiedzi jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:

a) treść powinna dotyczyć jedynie cech lub sposobu użytkowania danego produktu lub usługi, unikając informacji dotyczących ceny (która ze względu na promocje może ulegać zmianie) oraz kwestii serwisowych;

b) należy pisać wyłącznie w języku polskim. Wyjątkiem są słowa zapożyczone z języków obcych, ale używane powszechnie (np. notebook);

c) należy używać języka neutralnego, bez słów uznanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych Użytkowników/Klientów;

d) należy publikować treści według właściwej klasyfikacji, a zatem pytania powinny pojawiać się w sekcji „Pytania i odpowiedzi Klientów”, a opinie w sekcji „Opinie”;

e) publikowane treści powinny być zgodne z rzeczywistością, muszą być dokładne i nie mogą wprowadzać innych w błąd. Dodatkowo treści te nie mogą naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich i innych przedsiębiorców;

f) wszystkie wpisy mogą dotyczyć tylko i wyłącznie produktów i usług na stronie internetowej eMAG.pl. Treści nawiązujące do stron konkurencyjnych, w tym linki do serwisów konkurencji, nie będą publikowane;

g) nie należy publikować ani wymagać od innych jakichkolwiek danych osobowych (np. danych kontaktowych, informacji o adresach dostawy, numerów telefonu, adresów e-mail, imion i nazwisk) ani jakichkolwiek innych danych będących naruszeniem prawa do prywatności;

h) nie należy publikować treści o charakterze reklamowym;

i) nie należy korzystać z narzędzia Komentarze / Opinie / Pytania i Odpowiedzi w celu kontaktu z vermis.com.pl W tym celu należy użyć innych narzędzi dostępnych na stronie (np. formularze kontaktowe, podane na stronie adresy e-mail, nr telefonów).

 

4. Użytkownik/Kupujący/Konsument oprócz publikacji rzeczywistej Opinii, powinien również wystawić ocenę dla konkretnego Produktu lub Usługi. Oceny te będą się składać na ogólny rating produktu, który widoczny jest przy nazwach produktów oraz na kartach produktów, przy czym wysokie oceny polepszają rating produktu, niskie w sposób naturalny go obniżają.

 

5. Użytkownik/Kupujący publikuje we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Użytkownicy/Klienci/Konsumenci mają możliwość dodania zdjęć lub filmów do Opinii. Należy przy tym przestrzegać poniższych zasad:

a) publikowane pliki będą zawierać zdjęcia i/lub filmy produktów/usług, których dotyczy Opinia;

b) Użytkownik musi posiadać prawa autorskie do publikowanego materiału;

c) przesłane pliki nie mogą zawierać treści związanych z przemocą, treści dla dorosłych, wulgarnego lub obraźliwego języka oraz wszelkich innych treści obrażających osobę bądź grupy osób ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, a także orientację seksualną lub polityczną;

d) przesłane pliki nie mogą zawierać treści na temat innych osób;

e) przesłane pliki nie mogą zawierać adresów WWW lub znaków wodnych stron o działalności konkurencyjnej do eMAG.pl;

f) pliki powinny zostać przesłane w jednym w następujących formatów png, jpg, jpeg, gif, bmp, mp4, avi, mkv.

 

7. Każdy Użytkownik/Kupujący ma prawo, bazując na swoich subiektywnych wrażeniach, zgłosić dowolną Opinię / Komentarz / Pytanie lub Odpowiedź jako nieodpowiednią i poprosić o jej usunięcie. Zgłoszona treść jest analizowana przez Vermis Biżuteria pod kątem naruszeń zasad wynikających z niniejszego Regulaminu. Teksty, zdjęcia lub filmy są usuwane przez vermis.com.pl po dokładnej analizie.

 

8. Vermis Biżuteria zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości publikowania treści w sekcjach Opinie / Komentarze / Pytania lub Odpowiedzi Użytkownikom/Klientom, którzy regularnie naruszają zasady wynikające z niniejszego Regulaminu

 

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. 

    https://vermis.com.pl/pl/i/RODO/21.

 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Vermis Biżuteria w ramach vermis.co.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Vermis Biżuteria, a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Vermis Biżuteria.

 

2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

3. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: shop.vermis@gmail.com.

 

 

§ 14 Postanowienia Końcowe

 

1. Vermis Biżuteria ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.emag.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Kupujących następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Vermis Biżuteria nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

2. Vermis Biżuteria może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach vermis.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Vermis Biżuteria, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl